Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 36,21


Ιεζ. 36,21

καὶ ἐφεισάμην αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβήλωσαν οἶκος Ἰσραὴλ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ.

Ιεζ. 36,21

Εγώ εν τούτοις τους ελυπήθηκα δια το άγιον Ονομά μου, το οποίον όμως αυτοί εβεβήλωναν μεταξύ των ειδωλολατρικών εθνών, όπου αιχμάλωτοι ωδηγήθησαν.