Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 36,12


Ιεζ. 36,12

καὶ γεννήσω ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀνθρώπους, τὸν λαόν μου Ἰσραήλ, καὶ κληρονομήσουσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε αὐτοῖς εἰς κατάσχεσιν· καὶ οὐ μὴ προστεθῆτε ἔτι ἀτεκνωθῆναι ἀπ᾿ αὐτῶν.

Ιεζ. 36,12

Εγώ θα γεννήσω δια σας ανθρώπους, τον ισραηλιτικόν μου λαόν, οι οποίοι και θα σας κληρονομήσουν και θα είσθε δι’ αυτούς αιωνία ιδιοκτησία των. Δεν πρόκειται δε άλλην φοράν, περιοχαί του Ισραήλ, να στερηθήτε από τα παιδιά σας.