Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 36,11


Ιεζ. 36,11

καὶ πληθυνῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀνθρώπους καὶ κτήνη καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ὡς τὸ ἐν ἀρχῇ ὑμῶν καὶ εὖ ποιήσω ὑμᾶς ὥσπερ τὰ ἔμπροσθεν ὑμῶν· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 36,11

Θα πληθύνω εις σας ανθρώπους και ζώα. Θα φέρω ανθρώπους να κατοικήσουν εις σας, όπως ήτο απ’ αρχής. Θα σας ευεργετήσω και θα σας περιποιηθώ, όπως έπραξα δια σας και προηγουμένως, και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κυριος.