Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 35,8


Ιεζ. 35,8

καὶ ἐμπλήσω τῶν τραυματιῶν τοὺς βουνούς σου καὶ τὰς φάραγγάς σου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς πεδίοις σου τετραυματισμένοι μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν σοί.

Ιεζ. 35,8

Θα γεμίσω από φονευμένους τα βουνά σου και τας φάραγγάς σου. Εις όλας τας πεδιάδας σου θα υπάρχουν νεκροί, οι οποίο θα έχουν πέσει εν στόματι μαχαίρας.