Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 35,4


Ιεζ. 35,4

καὶ ταῖς πόλεσί σου ἐρημίαν ποιήσω, καὶ σὺ ἔρημος ἔσῃ· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος,

Ιεζ. 35,4

Θα επιφέρω καταστροφήν και ερήμωσιν εις τας πόλεις σου, και έτσι θα μείνης έρημον και ακατοίκητον από ανθρώπους, και θα μάθης ότι εγώ είμαι ο Κυριος.