Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 35,2


Ιεζ. 35,2

υἱὲ ἀνθρώπου, ἐπίστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἐπ᾿ ὄρος Σηεὶρ καὶ προφήτευσον εἰς αὐτὸ

Ιεζ. 35,2

“υιέ ανθρώπου, στρέψε απειλητικόν το πρόσωπόν σου εναντίον του όρους Σηείρ (δηλαδή της χώρας των Ιδουμαίων) και προφήτευσε δι’ αυτό