Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 35,12


Ιεζ. 35,12

καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. ἤκουσα τῆς φωνῆς τῶν βλασφημιῶν σου, ὅτι εἶπας· τὰ ὄρη Ἰσραὴλ ἔρημα, ἡμῖν δέδοται εἰς κατάβρωμα·

Ιεζ. 35,12

Θα μάθης ότι εγώ είμαι ο Κυριος. Ηκουσα τας φοβεράς βλασφημίας του στόματός σου, διότι είπες· Ερημα είναι τα όρη του Ισραήλ. Λοιπόν, έχουν δοθή εις ημάς, δια να τα καρπούμεθα.