Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 34,4


Ιεζ. 34,4

τὸ ἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔχον οὐκ ἐσωματοποιήσατε καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ κατεδήσατε καὶ τὸ πλανώμενον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζητήσατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατηργάσασθε μόχθῳ.

Ιεζ. 34,4

Το εξησθενημένον πρόβατον δεν το ενισχύσατε. Το πάσχον δεν εφροντίσατε, ώστε να αναλάβη σωματικώς. Αυτό που έχει κάταγμα, δεν το επεδέσατέ με επιδέσμους. Το περιπλανηθέν δεν εφροντίσατε να το επαναφέρετε. Το χαμένον προβάτον δεν το ανεζητήσατε. Εχετε δε ενεργήσει με σκληρότητα και βίαν εναντίον του ζωηρού.