Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 34,24


Ιεζ. 34,24

καὶ ἐγὼ Κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν, καὶ Δαυὶδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν· ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα.

Ιεζ. 34,24

Εγώ τότε, ο Κυριος, θα είμαι Θεός των Ισραηλιτών, ο δε Δαυίδ θα είναι αρχηγός εν μέσω αυτών. Εγώ ο Κυριος ωμίλησα και ετσι θα γίνη.