Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 34,18


Ιεζ. 34,18

καὶ οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν ὅτι τὴν καλὴν νομὴν ἐνέμεσθε, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς νομῆς ὑμῶν κατεπατεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν; καὶ τὸ καθεστηκὸς ὕδωρ ἐπίνετε, καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἐταράσσετε;

Ιεζ. 34,18

Δεν σας είναι αρκετόν ότι εβόσκετε την καλυτέραν νομήν, διατί κατεπατούσατε με τα πόδια σας τα υπόλοιπα της καλής βοσκής σας; Δεν είναι αρκετόν ότι το υπάρχον νερό επίνατε; Διατί το υπόλοιπον, που υπήρχεν εις την ποτίστραν το ανεταράσσατε με τα πόδια σας και το εθολώνατε;