Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 34,13


Ιεζ. 34,13

καὶ ἐξάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ τῶν χωρῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν καὶ βοσκήσω αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραὴλ καὶ ἐν ταῖς φάραγξι καὶ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ τῆς γῆς·

Ιεζ. 34,13

Θα βγάλω, δηλαδή, τους Ισραηλίτας από τα ειδωλολατρικά έθνη, εις τα οποία είναι διασκορπισμένοι, θα τους συγκεντρώσω από τας διαφόρους χώρας και θα τους επαναφέρω εις την πατρίδα των. Θα ποιμάνω αυτούς εις τα όρη του Ισραήλ, εις τας φάραγγας της περιοχής των, εις κάθε κατοικήσιμον τόπον της χώρας των.