Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 34,1


Ιεζ. 34,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 34,1

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπεν·