Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 33,25


Ιεζ. 33,25

διὰ τοῦτο εἰπὸν αὐτοῖς·

Ιεζ. 33,25

Δια τούτο είπε εις αυτούς·