Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,6


Ιεζ. 32,6

καὶ ποτισθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τῶν προχωρημάτων σου ἀπὸ τοῦ πλήθους σου ἐπὶ τῶν ὀρέων, φάραγγας ἐμπλήσω ἀπὸ σοῦ.

Ιεζ. 32,6

Ολη η γη θα ποτισθή από τα αίματα και τας εκκρίσεις των νεκρών σου, από το πλήθος των σαρκών σου θα γεμίσουν τα όρη. Θα γεμίσω και τας φάραγγας των ορέων από σέ.