Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,22


Ιεζ. 32,22

ἐκεῖ Ἀσσοὺρ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ, πάντες τραυματίαι ἐκεῖ ἐδόθησαν, καὶ ἡ ταφὴ αὐτῶν ἐν βάθει βόθρου, καὶ ἐγενήθη ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ,

Ιεζ. 32,22

Εκεί υπάρχει ο βασιλεύς των Ασσυρίων και όλοι οι άνδρες του περιβάλλοντός του, όλοι όσοι εν στόματι μαχαίρας έπεσαν, εκεί παρεδόθησαν. Ο τάφος των είναι στον βαθύν άδην. Οι άνθρωποι, που τον περιέβαλαν, έχουν ταφή γύρω από το μνήμα του· όλοι έχουν πέσει εν στόματι μαχαίρας·