Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,16


Ιεζ. 32,16

θρῆνός ἐστι καὶ θρηνήσεις αὐτόν, καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἐθνῶν θρηνήσουσιν αὐτόν· ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῆς θρηνήσουσιν αὐτήν, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 32,16

Αυτός είναι ο θρήνος και με αυτόν θα θρηνολογήσης την Αίγυπτον. Και αι γυναίκες των γύρω εθνών, όταν πληροφορηθούν την τρομεράν καταστροφήν, θα θρηνήσουν με αυτόν την Αίγυπτον. Θα θρηνήσουν τον όλεθρόν της και την καταστροφήν όλης της δυνάμεως της”, λέγει ο Κυριος Κυριος.