Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,1


Ιεζ. 32,1

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνί, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 32,1

Κατά το ενδέκατον έτος από της αιχμαλωσίας μου, τον δωδέκατον μήνα, την πρώτην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος προς εμέ και είπεν