Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 3,16


Ιεζ. 3,16

Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 3,16

Επειτα από τας επτά αυτάς ημέρας έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, ο οποίος και μου είπε·