Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 31,14


Ιεζ. 31,14

ὅπως μὴ ὑψωθῶσιν ἐν τῷ μεγέθει αὐτῶν πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ ὕδατι· καὶ ἔδωκαν τὴν ἀρχὴν αὐτῶν εἰς μέσον νεφελῶν καὶ οὐκ ἔστησαν ἐν τῷ ὕψει αὐτῶν πρὸς αὐτὰ πάντες οἱ πίνοντες ὕδωρ. πάντες ἐδόθησαν εἰς θάνατον, εἰς γῆς βάθος, ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων πρὸς καταβαίνοντας εἰς βόθρον. –

Ιεζ. 31,14

Ετιμωρήθη η ασσυριακή αυτοκρατορία, αυτή η κυπάρισσος, δια να μη υπερηφανευθούν και περιπέσουν εις αλαζονείαν δια το μέγεθος και την δόξαν των όλα τα αλλά έθνη, τα δένδρα που ποτίζονται εις πλούσια νερά· να μη υψώσουν τας κορυφάς των με υπερηφάνειαν έως εις τα νέφη του ουρανού. Αλλωστε κανένα από τα άλλα δένδρα, που ποτίζονται εις πλούσια νερά, δεν ημπορεί να συγκριθή προς το μεγαλείον της κυπαρίσσου. Ολοι βαδίζουν προς τον θάνατον, προς τον άδην στο βάθος της γης, ανάμεσα στους άλλους υιούς των ανθρώπων, οι οποίοι καταβαίνουν εις τα καταχθόνια”.