Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,9


Ιεζ. 30,9

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται ἄγγελοι σπεύδοντες ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι ἰδοὺ ἥκει. –

Ιεζ. 30,9

Κατά την ημέραν εκείνην θα εξέλθουν τρέχοντες όλοι, άγγελοι ολέθρου, δια να εξολοθρεύσουν την Αιθιοπίαν. Θα επικρατήση μεγάλη ταραχή μεταξύ των ανθρώπων κατά την τεταραγμένην εκείνην εποχήν της Αιγύπτου, διότι έχει φθάσει πλέον και δια την Αιθιοπίαν η ημέρα της τιμωρίας της.