Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,4


Ιεζ. 30,4

καὶ ἥξει μάχαιρα ἐπ᾿ Αἰγυπτίους, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ συμπεσεῖται τὰ θεμέλια αὐτῆς.

Ιεζ. 30,4

Μαχαιρα εχθρική θα επέλθη εναντίον των Αιγυπτίων. Η ταραχή θα φθάση μέχρι της Αιθιοπίας, θα πέσουν πολλοί τραυματισμένοι και νεκροί εις την χώραν της Αιγύπτου. Θα συγκλονισθούν και θα κρημνισθούν τα θεμέλια αυτής.