Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,26


Ιεζ. 30,26

καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 30,26

Και θα διασκορπίσω τους Αιγυπτίους εις τα άλλα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος.