Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,25


Ιεζ. 30,25

καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος, οἱ δέ βραχίονες Φαραὼ πεσοῦνται· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐν τῷ δοῦναι τὴν ῥομφαίαν μου εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ἐκτενεῖ αὐτὴν ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου.

Ιεζ. 30,25

Θα ενισχύσω την δύναμιν του βασιλέως της Βαβυλώνος, ενώ εξ αντιθέτου οι βραχίονες του Φαραώ θα πέσουν συντετριμμένοι. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα παραδώσω την εκδικητικήν ρομφαίαν μου εις τα χέρια του βασιλέως της Βαβυλώνος και θα απλώση φονικήν αυτήν εναντίον της χώρας της Αιγύπτου.