Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,22


Ιεζ. 30,22

διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ συντρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς τεταμένους καὶ καταβαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ

Ιεζ. 30,22

Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού έρχομαι εναντίον του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και θα συντρίψω τους ισχυρούς και απειλητικώς απλωμένους βραχίονάς του. Θα ανασπάσω από τα χέρια του την φονικήν μάχαιραν και θα την ρίψω στο χώμα.