Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,21


Ιεζ. 30,21

υἱὲ ἀνθρώπου, τοὺς βραχίονας Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου συνέτριψα, καὶ ἰδοὺ οὐ κατεδέθη τοῦ δοθῆναι ἴασιν, τοῦ δοθῆναι ἐπ᾿ αὐτὸν μάλαγμα, τοῦ δοθῆναι ἰσχὺν ἐπιλαβέσθαι μαχαίρας.

Ιεζ. 30,21

“υιέ ανθρώπου, εγώ έσπασα τους βραχίονας του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου. Και ιδού δεν ευρέθη κανείς να δέση το κάταγμα και να δώση θεραπείαν. Δεν ευρέθη κανείς να επιθέση μαλακτικόν τι επάνω στον βραχίονα, ώστε ο βραχίων να αποκτήση την προτέραν αυτού ισχύν δια να πάρη πολεμικήν μάχαιραν.