Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,11


Ιεζ. 30,11

αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν ἀπεσταλμένοι ἀπολέσαι τὴν γῆν καὶ ἐκκενώσουσι πάντες τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ᾿ Αἴγυπτον, καὶ πλησθήσεται ἡ γῆ τραυματιῶν.

Ιεζ. 30,11

όταν αυτός ο ίδιος μαζή με τον στρατόν του επέλθη εναντίον αυτής. Κακοποιοί, οι πλέον βάρβαροι και σκληροί από τα έθνη, θα αποσταλούν να εξολοθρεύσουν την χώραν της Αιγύπτου. Θα ανασπάσουν φονικάς τας μαχαίρας των εναντίον των Αιγυπτίων. Θα γέμιση η χώρα από νεκρούς και τραυματίας.