Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,21


Ιεζ. 29,21

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνατελεῖ κέρας παντὶ τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ, καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεῳγμένον ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 29,21

Κατά δε την έποχην εκείνην θα ανατείλη και θα λάμψη ισχυρά δύναμις εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και θα δώσω εις σε στόμα ανοικτόν και μεγαλόφωνον, δια να ομιλήση εν μέσω αυτών. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.