Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,20


Ιεζ. 29,20

ἀντὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἧς ἐδούλευσεν ἐπὶ Τύρον, δέδωκα αὐτῷ γῆν Αἰγύπτου. τάδε λέγει Κύριος Κύριος·

Ιεζ. 29,20

Αντί των κόπων και των επιβαρύνσεων, εις τας οποίας υπεβλήθη δια την κατάληψιν της Τυρου, έδωσα εις αυτόν την Αίγυπτον, λέγει Κυριος Κυριος.