Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,2


Ιεζ. 29,2

υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐπ᾿ Αἴγυπτον ὅλην

Ιεζ. 29,2

“υιέ ανθρώπου, στρέψε απειλητικόν το πρόσωπον και το βλέμμα σου εναντίον του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και προφήτευσον εναντίον αυτού και εναντίον της Αιγύπτου