Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,19


Ιεζ. 29,19

τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τῷ Ναβουχοδονόσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος γῆν Αἰγύπτου, καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς, καὶ ἔσται μισθὸς τῇ δυνάμει αὐτοῦ·

Ιεζ. 29,19

Αυτά, λοιπόν, λέγει ο Κυριος Κυριος· ιδού εγώ παραδίδω στον Ναβουχοδονόσορα, βασιλέα της Βαβυλώνας, την χώραν της Αιγύπτου, δια να λαφυραγωγήση αυτήν απ’ άκρου εις άκρον, να πάρη τα λάφυρά της και αυτός θα είναι ο μισθός δια τον στρατόν του.