Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,14


Ιεζ. 29,14

καὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Αἰγυπτίων καὶ κατοικίσω αὐτοὺς ἐν γῇ Φαθωρῆς, ἐν τῇ γῇ, ὅθεν ἐλήφθησαν· καὶ ἔσται ἀρχὴ ταπεινὴ

Ιεζ. 29,14

Θα επαναφέρω τους αιχμαλώτους Αιγυπτίους, και θα κατοικήσουν εις την χώραν Φαθωρή, εις την χώραν εκείνην από την οποίαν συνελήφθησαν και απήχθησαν αιχμάλωτοι. Μικρόν και άσημον θα είναι το βασίλειον των Αιγυπτίων τότε,