Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,1


Ιεζ. 29,1

Ἐν τῷ ἔτει τῷ δωδεκάτῳ, ἐν τῷ δεκάτῳ μηνί, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 29,1

Κατά το δωδέκατον έτος από της αιχμαλωσίας μου, τον δέκατον μήνα, την πρώτην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος εις εμέ λέγων·