Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 28,11


Ιεζ. 28,11

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 28,11

Ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπεν·