Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 28,1


Ιεζ. 28,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 28,1

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·