Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,4


Ιεζ. 27,4

ἐν καρδίᾳ θαλάσσης τῷ Βεελεὶμ υἱοί σου περιέθηκάν σοι κάλλος.

Ιεζ. 27,4

Πράγματι οι κάτοικοί σου σε ανοικοδόμησαν ωραίαν και ισχυράν, εις κεντρικόν σημείον της παραλίας. Σε ανέδειξαν ωραίαν και σε έθεσαν υπό την προστασίαν των ειδωλικών θεών του Βααλ και της Αστάρτης.