Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,36


Ιεζ. 27,36

ἔμποροι ἀπὸ ἐθνῶν ἐσύρισάν σε, ἀπώλεια ἐγένου, καὶ οὐκέτι ἔσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

Ιεζ. 27,36

Οι έμποροι των εθνών αφήκαν συρίγματα εκπλήξεως και φόβου, έγινες όλεθρος και απώλεια, δεν θα ξαναοικοδομηθής ποτέ”.