Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,32


Ιεζ. 27,32

καὶ λήψονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ θρῆνον καὶ θρήνημά σοι·

Ιεζ. 27,32

Και τα παιδιά των ακόμη θα αναλάβουν θρήνον και θα θρηνήσουν δια σε και θα είπουν·