Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,28


Ιεζ. 27,28

πρὸς τὴν κραυγὴν τῆς φωνῆς σου οἱ κυβερνῆταί σου φόβῳ φοβηθήσονται,

Ιεζ. 27,28

Από τας κραυγαλέας φωνάς, που θα αναγγέλλουν την καταστροφήν σου, οι κυβερνήται των πλοίων σου θα κυριευθούν από μεγάλον φόβον.