Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,23


Ιεζ. 27,23

Χαῤῥὰν καὶ Χαννά, οὗτοι ἔμποροί σου· Ἀσσοὺρ καὶ Χαρμὰν ἔμποροί σου

Ιεζ. 27,23

Οι κάτοικοι Χαρράν και Χαννά και αυτοί ήσαν έμποροί σου, όπως επίσης οι κάτοικοι Ασσούρ και Χαρμάν.