Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,22


Ιεζ. 27,22

ἔμποροι Σαββὰ καὶ Ῥαγμά, οὗτοι ἔμποροί σου μετὰ πρώτων ἡδυσμάτων καὶ λίθων χρηστῶν καὶ χρυσὸν ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.

Ιεζ. 27,22

Οι έμποροι της Σαβά και Ραγμά ήσαν οι έμποροί σου, οι οποίοι προσέφεραν εις την αγοράν σου τα πλέον εκλεκτά εκ των αρωμάτων, πολυτίμους λίθους και χρυσόν.