Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,15


Ιεζ. 27,15

υἱοὶ Ῥοδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου,

Ιεζ. 27,15

Οι κάτοικοι της Ροδου, οι εμπορευόμενοι μαζή σου, όπως επίσης και οι εκ των άλλων νήσων, οι οποίοι ηύξανον τας εμπορικάς των συναλλαγάς με σέ, σου προσέφεραν ελεφαντοστούν· και συ δια την αγοράν των εισαγομένων ειδών επλήρωνες εις αυτούς χρήματα.