Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,13


Ιεζ. 27,13

ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου.

Ιεζ. 27,13

Ολόκληρος η Ελλάς και αι γειτονικαί περιοχαί διεξήγον μαζή σου εμπόριον δούλων και χαλκίνων δοχείων, τα οποία προσέφεραν ως εμπορεύματα εις σέ.