Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,11


Ιεζ. 27,11

υἱοὶ Ἀραδίων καὶ ἡ δύναμίς σου ἐπὶ τῶν τειχέων σου φύλακες ἐν τοῖς πύργοις σου ἦσαν, τὰς φαρέτρας αὐτῶν ἐκρέμασαν ἐπὶ τῶν ὅρμων σου κύκλῳ· οὗτοι ἐτελείωσάν σου τὸ κάλλος.

Ιεζ. 27,11

Οι άνδρες της Αράδ και η άλλη στρατιωτική σου δύναμις ήσαν φύλακες επάνω εις τα τείχη σου. Εις τους πύργους σου αυτοί εκρέμασαν τας φαρέτρας των γύρω από τα τείχη σου. Αυτοί ωλοκλήρωσαν και κατέστησαν εμφανές το κάλλος σου.