Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 26,9


Ιεζ. 26,9

τὰ τείχη σου καὶ τοὺς πύργους σου καταβαλεῖ ἐν ταῖς μαχαίραις αὐτοῦ.

Ιεζ. 26,9

Θα κρημνίση τα τείχη και τους οχυρούς πύργους σου με τα πολεμικά του όργανα.