Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 26,8


Ιεζ. 26,8

οὗτος τὰς θυγατέρας σου τὰς ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ δώσει ἐπὶ σὲ προφυλακὴν καὶ περιοικοδομήσει καὶ ποιήσει ἐπὶ σὲ κύκλῳ χάρακα καὶ περίστασιν ὅπλων καὶ τὰς λόγχας αὐτοῦ ἀπέναντί σου δώσει·

Ιεζ. 26,8

Αυτός εν στόματι μαχαίρας θα φονεύση τους κατοίκους των κωμοπόλεών σου ανά την πεδιάδα, θα εγκαταστήση εις την περιοχήν σου στρατιωτικάς φρουράς, θα οικοδομήση ολόγυρα οχυρούς πύργους, θα ανοίξη γύρω σου χαρακώματα, θα εγκαταστήση απέναντί σου οπλοφόρους και λογχοφόρους.