Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 26,5


Ιεζ. 26,5

ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσται ἐν μέσῳ θαλάσσης, ὅτι ἐγὼ λελάληκα, λέγει Κύριος· καὶ ἔσται εἰς προνομὴν τοῖς ἔθνεσι.

Ιεζ. 26,5

Ανάμεσα εις τας άλλας παραλίους περιοχάς θα γίνη η ερημωμένη Τυρος χώρος, όπου θα στεγνώνουν οι αλιείς τα δίκτυά των. Εγώ ελάλησα, λέγει ο Κυριος και αυτό θα γίνη. Η Τυρος θα γίνη λεία των ειδωλολατρικών εθνών.