Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 26,16


Ιεζ. 26,16

καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς θαλάσσης καὶ ἀφελοῦνται τὰς μίτρας ἀπὸ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτῶν ἐκδύσονται. ἐκστάσει ἐκστήσονται, ἐπὶ γῆν καθεδοῦνται καὶ φοβηθήσονται τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν καὶ στενάξουσιν ἐπὶ σέ·

Ιεζ. 26,16

Τρομαγμένοι και πανικόβλητοι όλοι οι άρχοντες των εθνών της Μεσογείου θαλάσσης, θα κατέβουν από τους θρόνους των, θα αφαιρέσουν από τας κεφαλάς των τας βασιλικάς μίτρας των, θα εκδυθούν τον ποικιλόχρωμον πολυτελή ιματισμόν των, θα μείνουν κατάπληκτοι εμπρός εις τα φοβερά γεγονότα, θα καθίσουν κάτω στο έδαφος, θα φοβηθούν δι’ επικειμένην ιδικήν των καταστροφήν και θα στενάξουν δια σέ.