Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 26,15


Ιεζ. 26,15

διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος τῇ Σόρ· οὐκ ἀπὸ φωνῆς τῆς πτώσεώς σου ἐν τῷ στενάξαι τραυματίας, ἐν τῷ σπάσαι μάχαιραν ἐν μέσῳ σου σεισθήσονται αἱ νῆσοι;

Ιεζ. 26,15

Αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον της Τυρου. “Από τον θόρυβον και την βοήν της πτώσεώς σου, από τους στεναγμούς των φονευομένων, όταν φονική ανασπασθη η μάχαιρα της σφαγής, εν μέσω της περιοχής σου, δεν θα συγκλονισθούν αι άλλαι νήσοι;