Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 26,13


Ιεζ. 26,13

καὶ καταλύσει τὸ πλῆθος τῶν μουσικῶν σου, καὶ ἡ φωνὴ τῶν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἔτι.

Ιεζ. 26,13

Θα διαλύση και θα κατάργηση τους πολυάριθμους μουσικούς σου και δεν θα ακούεται πλέον μελωδία των μουσικών οργάνων των.