Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 25,7


Ιεζ. 25,7

διὰ τοῦτο ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ δώσω σε εἰς διαρπαγὴν ἐν τοῖς ἔθνεσι καὶ ἐξολοθρεύσω σε ἐκ τῶν λαῶν καὶ ἀπολῶ σε ἐκ τῶν χωρῶν ἀπωλείᾳ· καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ Κύριος. –

Ιεζ. 25,7

δια τούτο εγώ θα απλώσω την τιμωρόν και δικαίαν χείρα μου εναντίον σας και θα σας παραδώσω εις διαρπαγήν εκ μέρους άλλων εθνών, και θα σας εξολοθρεύσω ανάμεσα από τους λαούς και θα σας εξαφανίσω τελείως από τας χώρας σας και θα μάθετε καλά, ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.